Vanliga frågor

Question 1

Answer 1
kjhkjhlkjhlkjhkljhkjhkjhjk

Question 2

Answer 2

Question 3

Answer 3

ALLMÄNNA VILLKOR1. BAKGRUND
 • Dessa allmänna villkor, tillsammans med särskilda villkor för tjänsterna och undertecknat eller elektroniskt godkänt avtal eller beställning (”Avtalet”), gäller de tjänster som Bisnode tillhandahåller till Kunden.

2. TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

 • Kunden ska använda tjänsterna på ett lojalt sätt och följa anvisningar för användning och övriga instruktioner. Om Bisnode misstänker att Kunden bryter mot Avtalet har Bisnode rätt att stänga av Kundens åtkomst till tjänsterna.

 • Kunden är medveten om att innehållet och tjänsterna kan ändras och bytas ut på grund av lagstadgade krav, myndigheters beslut eller ändringar i den information som tillhandahålls av Bisnodes informationsleverantörer.
 • Kunden godtar att Bisnode har rätt att ändra tjänsternas utseende, byta ut tjänsterna till likvärdiga tjänster och vidareutveckla sitt erbjudande. Bisnode har också rätt att göra ändringar i villkoren i Avtalet när det bedöms nödvändigt. Om en sådan ändring av tjänsterna inkluderar utbyte av Bisnodes tekniska lösningar, ska Kunden vidta nödvändiga åtgärder på dess egen sida för att möjliggöra koppling till den nya tekniska lösningen (t.ex. nödvändig uppgradering).
 • Bisnode ska meddela Kunden om ändringar som har mer än en begränsad negativ effekt på Kundens användning av tjänsterna senast 30 dagar innan sådan ändring ska träda i kraft. I sådant fall har Kunden rätt att säga upp Avtalet till upphörande på av Bisnode angiven dag för ikraftträdandet av sådan ändring.
 • Bisnode har rätt att anlita underleverantör för tillhandahållandet av tjänsterna. Bisnode ansvarar för underleverantörens arbete såsom för sitt eget arbete.

3. IMATERILLA RÄTTIGHETER

 • Bisnode och dess licensgivare behåller de immateriella rättigheterna till de levererade tjänsterna, oavsett form eller format, med undantag för Kundens material.
 • Enligt de villkor som parterna har kommit överens om har Kunden rätt att använda tjänsterna (i) för sin interna verksamhet, (ii) för den användningsfrekvens eller antal användare som anges i Avtalet, och (iii) med beaktande av andra begränsningar som anges i Avtalet.
 • Om parterna har kommit överens om leverans av Dun & Bradstreet-tjänster har Kunden rätt att använda sådana tjänster endast i Sverige såvida inte annat överenskommits och Kunden ska, enbart i syfte att kontrollera att tjänsterna används i enlighet med Avtalet, ge Bisnode rätt att granska de register och IT-system som tjänsterna används - eller lagras - på med undantag för sådan information som skulle innebära att Kunden bryter mot ett sekretessåtagande i förhållande till tredje part. Avseende Dun & Bradstreet-tjänster som innehåller D-U-N-S Nummer erhåller Kunden en icke tidsbegränsad licens att använda D-U-N-S Nummer enbart för identifieringssyfte. Om Dun & Bradstreet International, Ltd. ändrar Bisnodes licens till D-U-N-S Nummer, har Bisnode rätt att ändra Kundens licens på motsvarande sätt.

 • Kunden får inte använda Bisnodes firma, varumärken eller liknande kännetecken utan Bisnodes skriftliga samtycke.

4. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

 • Om inte annat överenskommits, tillämpar Bisnode vid var tid gällande prislista. Samtliga priser är exklusive moms. Bisnode har rätt att en gång per år fr.o.m nytt kalenderår (dock tidigast efter att 12 månader av den initiala avtalsperioden har passerat) justera priset till följd av, och i enlighet med, höjning av det av SCB publicerade Labour Cost Index för tjänstemän (LCI tjm) preliminärt index, SNI 2007 kod J (informations- och kommunikationsverksamhet.)
 • Betalning av avgifter ska erläggas senast tjugo (20) dagar efter fakturadatum. Om Kunden inte betalar ska Bisnode har rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt tillämplig lagstiftning samt ta ut ersättning för rimliga kostnader och utlägg för indrivning av belopp som inte har erlagts på förfallodagen.
 • Tjänster betalda i förskott, t.ex. kvoter och liknande lösningar, behåller sitt värde under innevarande avtalsperiod. Eventuellt outnyttjat värde kommer inte att återbetalas eller överföras till nästa avtalsperiod om inte annat har avtalats mellan parterna.
 • Om fast pris har överenskommits för viss volym av användning av tjänsterna per kontraktsår eller annan licensperiod, och Kunden skulle överskrida sådan volym, har Bisnode rätt till ersättning i efterskott enligt vid var tid gällande prislista för den överskridna volymen. Parterna ska i sådant fall även komma överens om vilket högre pris som ska gälla för tjänsterna framöver. Om partnerna inte lyckas komma överens om ett justerat pris inom 30 dagar från dess att Kunden informerats om detta, har Kunden rätt att säga upp Avtalet med 30 dagars uppsägningstid. I annat fall ska Bisnodes vid var tid gällande prislista för tjänsterna tillämpas för sådan överskridande volym framöver.

5. INGA GARANTIER

 • Bisnode tillhandahåller tjänsterna i “befintligt skick” och kan inte garantera att informationen i de tjänster som tillhandahålls är fullständig eller korrekt. Bisnode tar således inget ansvar för ofullständig eller inkorrekt information i tjänsterna.

6. ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING
 • Om Bisnode orsakas skada med anledning av Kundens felaktiga användning av tjänsterna eller på grund av material som tillhandahållits av Kunden har Bisnode rätt till ersättning för sådan skada.
 • Om någon av Bisnodes levererade tjänster innebär överträdelse av en licens eller blir (eller enligt Bisnodes uppfattning sannolikt kommer att bli) föremål för en intrångstalan, får Bisnode, på eget initiativ och bekostnad antingen: (i) se till att Kunden får fortsätta använda de relevanta tjänsterna eller leveranserna, (ii) byta ut eller ändra de relevanta tjänsterna eller leveranserna till ett funktionellt likvärdigt alternativ så att tjänsterna eller leveranserna inte längre utgör intrång eller (iii) avsluta tillhandahållandet av tjänsterna eller Kundens rätt att använda de aktuella tjänsterna eller leveranserna samt, för det fall tjänsterna avslutas, återbetala en proportionell andel av förbetalda avgifter till Kunden.
 • Bisnodes sammanlagda skadeståndsansvar under avtalsperioden ska vara begränsat till det belopp som är lägst av den ersättning som Kunden har erlagt för tjänsterna under avtalsperioden, eller 200 000 kronor. Bisnode ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador.

 • Part är inte ansvarig för skada eller avtalsbrott som beror på ändrad lagstiftning, myndighetsbeslut eller åtgärd, krigshändelse, attentat, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan omständighet som stått utom den avtalsbrytande partens kontroll.

7. PERSONUPPGIFTER

 • Om tillhandahållandet av tjänsterna innebär att personuppgifter behandlas åtar sig parterna att följa tillämplig dataskyddslagstiftning.
 • Om Kunden (i egenskap av personuppgiftsansvarig) genom Bisnodes tjänster får tillgång till personuppgifter måste Kunden, enligt principen om transparens, bland annat informera den person som berörs om vilka kategorier av personuppgifter som inhämtas och från vilken källa (Jml. art. 14 Dataskyddsförordningen).
 • Om Bisnode i administrativt syfte eller för kontroll av behörigheter till tjänsterna behandlar personuppgifter som rör Kundens anställda, åtar sig Kunden att informera de berörda personerna om behandlingen i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

 • För det fall tillhandahållandet av tjänsterna innebär att Bisnode, för Kundens räkning, behandlar personuppgifter för vilka Kunden är ”personuppgiftsansvarig” enligt tillämpliga dataskyddsbestämmelser, ska personuppgiftsbehandlingen regleras i Bisnodes vid var tid gällande Personuppgiftsbiträdesavtal, som ska vara en del av Avtalet, om inte annat överenskommits.

 • I händelse av ett klagomål avseende personuppgiftsbehandling som rör de tjänster som Bisnode tillhandahåller till Kunden ska parterna informera och hjälpa varandra att lösa ärendet på ett effektivt sätt.

8. AVTALSPERIOD OCH UPPSÄGNING

 • Avtalet löper under en period om tolv (12) månader från den tidpunkt då Avtalet ingicks om inte parterna har kommit överens om annat i Avtalet. Avtalsperioden förlängs dock med ytterligare tolv (12) månader i taget om inte part, genom skriftligt meddelande till den andra parten, skriftligen säger upp Avtalet senast tre (3) månader före den innehavande 12-månadersperiodens utgång.
 • Part har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om motparten inleder konkurs-, likvidations-, eller företags-rekonstruktionsförfarande eller om motparten väsentligen bryter mot Avtalet, inklusive dessa allmänna villkor. Bisnode förbehåller sig också rätten att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande vid Kundens brott mot punkt 2.1 ovan eller om tillhandahållandet av tjänsterna omöjliggörs eller väsentligen försvåras på grund av ändrad lagstiftning eller myndighetsbeslut. Parterna har också rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om sådan övrig grund som anges i punkt 6.4 förelegat under en period längre än två månader.
 • Punkterna 4 och 6-10 gäller oaktat om Avtalet sägs upp eller i övrigt upphör att gälla.

9. SEKRETESS
 • Parterna åtar sig att hålla konfidentiell information (innefattande men inte begränsat till företagshemligheter, finansiella uppgifter och kunduppgifter etc.) som de har tagit del av strikt konfidentiell. Parterna får,  varken direkt eller indirekt, avslöja konfidentiell information för tredje part utan samtycke från den andra parten eller utan stöd i Avtalet,  lag eller myndighetsbeslut.

10. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST
 • Avtalet ska tolkas och tillämpas enligt svensk rätt och tvist ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Språket för förfarandet ska vara svenska om annat inte överenskommits mellan parterna. Parterna ska hålla skiljeförfarandet och allt som därvid avhandlas strikt konfidentiellt.
 • Utan hinder av vad som anges i denna punkt 10 får part väcka talan i allmän domstol eller hos exekutiv myndighet med begäran om ersättning för obetalda fordringar.

11. ÖVRIGT
 • Part får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet utan den andra partens skriftliga godkännande. Bisnode har dock rätt att överlåta Avtalet till annat koncernbolag.

HÄMTA DOKUMENT SOM PDF